سرور مجازی اینترنت ایران (زیرساخت)

سرور مجازی ایران - زیرساخت - پلان 0
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 512 MB
 • CPU 512 Mgh
 • HDD 25 GB
 • Location Iran / Zirsakht
 • port 1Gb
 • Trafic 50 GB
سرور مجازی ایران - زیرساخت - پلان 1
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 1024 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • HDD 50 GB
 • Location Iran / Zirsakht
 • port 1Gb
 • Trafic 100 GB
سرور مجازی ایران - زیرساخت - پلان 2
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 2048 MB
 • CPU 1 Core
 • HDD 100 GB
 • Location Iran / Zirsakht
 • port 1Gb
 • Trafic 200 GB
سرور مجازی ایران - زیرساخت - پلان 3
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 3072 MB
 • CPU 2 Core
 • HDD 100 GB
 • Location Iran / Zirsakht
 • port 1Gb
 • Trafic 300 GB
سرور مجازی ایران - زیرساخت - پلان 4
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 4072MB
 • CPU 3 Core
 • HDD 150 GB
 • Location Iran / Zirsakht
 • port 1Gb
 • Trafic 300 GB
سرور مجازی ایران - زیرساخت - پلان هاستینگ
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 2048 MB
 • CPU 2 Core
 • HDD 100 GB
 • Location Iran / Zirsakht
 • port 1Gb
 • Trafic Upload Free - 60 GIG Download
سرور مجازی ایران - زیرساخت - پلان 12
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 12288 MB
 • CPU 8 Core
 • HDD 500 GB
 • Location Iran / Zirsakht
 • port 1Gb
 • Trafic 700 GB
سرور مجازی ایران - زیرساخت - پلان 6
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 6144 MB
 • CPU 3 Core
 • HDD 200 GB
 • Location Iran / Zirsakht
 • port 1Gb
 • Trafic 400 GB
سرور مجازی ایران - زیرساخت - پلان 8
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867

 • Ram 8192 MB
 • CPU 6 Core
 • HDD 300 GB
 • Location Iran / Zirsakht
 • port 1Gb
 • Trafic 500 GB