سرور مجازی ایتالیا و لهستان (هارد SSD )

پلان 1 گیگابایت ( ایتالیا و لهستان)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867


در زمان سفارش میتوانید کشور مورد نظر را انتخاب کنید

 • Ram 1024 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • SSD 25 GB
 • Location Italy & Poland
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Anti DDos
پلان 2 گیگابایت ( ایتالیا و لهستان)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867


در زمان سفارش میتوانید کشور مورد نظر را انتخاب کنید

 • Ram 2048 MB
 • CPU 1024 Mgh
 • SSD 25 GB
 • Location Italy & Poland
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Anti DDos
پلان 3 گیگابایت ( ایتالیا و لهستان )


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867


در زمان سفارش میتوانید کشور مورد نظر را انتخاب کنید

 • Ram 3072 MB
 • CPU 1500 Mgh
 • SSD 25 GB
 • Location Italy & Poland
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Anti DDos
پلان 4 گیگابایت ( ایتالیا و لهستان )


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867


در زمان سفارش میتوانید کشور مورد نظر را انتخاب کنید

 • Ram 4096 MB
 • CPU 2100 Mgh
 • SSD 35 GB
 • Location Italy & Poland
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Anti DDos
پلان 6 گیگابایت ( ایتالیا و لهستان )


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867


در زمان سفارش میتوانید کشور مورد نظر را انتخاب کنید

 • Ram 6144 MB
 • CPU 3600 Mgh
 • SSD 40 GB
 • Location Italy & Poland
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Anti DDos
پلان 8 گیگابایت ( ایتالیا و لهستان )


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867


در زمان سفارش میتوانید کشور مورد نظر را انتخاب کنید

 • Ram 8192 MB
 • CPU 3800 Mgh
 • SSD 60 GB
 • Location Italy & Poland
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Anti DDos
پلان 16 گیگابایت ( ایتالیا و لهستان )


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867


در زمان سفارش میتوانید کشور مورد نظر را انتخاب کنید

 • Ram 16384 MB
 • CPU 6144 Mgh
 • SSD 100 GB
 • Location Italy & Poland
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Anti DDos
پلان 22 گیگابایت نیمه اختصاصی ( ایتالیا و لهستان)


جهت تحویل فوری تماس بگیرید 09120842867


در زمان سفارش میتوانید کشور مورد نظر را انتخاب کنید

 • Ram 22568 MB
 • CPU 10240 Mgh
 • SSD 100 GB
 • Location Italy & Poland
 • port 1Gb
 • Unlimited Trafic
 • Yes Anti DDos