هاست لینوکس ارزان خارج با هارد SSD کنترل پنل cPanel

پلان ۵۰ مگابایت • ۵۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری
پلان ۱۰۰ مگابایت • ۱۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری
پلان ۲۰۰ مگابایت • ۲۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری
پلان ۵۰۰ مگابایت • ۲۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری
پلان ۱۰۰۰ مگابایت • ۱۰۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری
پلان ۲۰۰۰ مگابایت • ۲۰۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • ‌ SSD نوع هارد
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود دیگر امکانات
 • هفتگی بک آپ گیری