سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران پلان 16 گیگابایت

16GB Memory Ram DDR3
CPU Intel Xeon - E 5630
240G SSD Disk
Port 1G - Traffic 500 GB

سرور اختصاصی ایران پلان 32 گیگابایت

32GB Memory Ram DDR3
CPU Intel Xeon - 2 E 5630
1 TB SSHD Disk
Port 1G - Traffic 750GB

سرور اختصاصی ایران پلان 48 گیگابایت

48GB Memory Ram DDR3
CPU Intel Xeon - 2 E 5630
500 GB SSD Disk
Port 1G - Traffic 750GB

سرور اختصاصی ایران پلان 64 گیگابایت

64GB Memory Ram DDR3
CPU Intel Xeon - 2E 5630
500G SSD Disk
Port 1G - Traffic 750 GB

سرور اختصاصی ایران پلان 64-S گیگابایت

64GB Memory Ram DDR3
CPU Intel Xeon - 2X 5670
500G SSD Disk
Port 1G - Traffic 1 TB

سرور اختصاصی ایران پلان 72 گیگابایت

72GB Memory Ram DDR3
CPU Intel Xeon - 2X 5670
500G SSD Disk
Port 1G - Traffic 1 TB

سرور اختصاصی ایران پلان 8 گیگابایت

8GB Memory Ram DDR3
CPU Intel Xeon - E 5630
240G SSD Disk
Port 1G - Traffic 256 GB

سرور اختصاصی ایران پلان 88 گیگابایت

88GB Memory Ram DDR3
CPU Intel Xeon - 2X 5670
500 SSD+1TB SSHD Disk
Port 1G - Traffic 2 TB