سرور تیم اسپیک (ایران و خارج از کشور)

سرور تیم اسپیک خارج - شبکه اینترنت

مدیرت کامل سرور


 • 32 نفره ظرفیت سرور
 • تا حداکثر کیفیت کیفیت صدا
 • انتخابی محل سرور
 • ترافیک نامحدود
 • 1 الی 6 ساعت کاری زمان تحویل سرور
سرور تیم اسپیک خارج - شبکه اینترنت - پیشنهاد ویژه

مدیرت کامل سرور
اتورنک رایگان
پنل بات رایگان (نسخه جدید)


 • 32 نفره ظرفیت سرور
 • تا حداکثر کیفیت کیفیت صدا
 • انتخابی محل سرور
 • ترافیک نامحدود
 • 1 الی 6 ساعت کاری زمان تحویل سرور
سرور تیم اسپیک ایران - شبکه اینترنت

مدیرت کامل سرور


 • 32 نفره ظرفیت سرور
 • تا حداکثر کیفیت کیفیت صدا
 • ایران محل سرور
 • ترافیک نامحدود
 • 1 الی 6 ساعت کاری زمان تحویل سرور