نمایندگی سرور تیم اسپیک

نمایندگی سرور تیم اسپیک ( ایران )
  • Licensed hosting provider لایسنس
  • 500 تعداد سرور قابل ساخت
  • 120 هزار یوزر تعداد اسلات
  • نامحدود ترافیک
  • Query Admin سطح دسترسی
نمایندگی سرور تیم اسپیک ( خارج )
  • Licensed hosting provider لایسنس
  • 500 تعداد سرور قابل ساخت
  • 120 هزار یوزر تعداد اسلات
  • نامحدود ترافیک
  • Query Admin سطح دسترسی