سرور مجازی اینترانت (ویژه گیم سرور)

Interanet - 6GB • 6GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD HDD
 • Trafic Unlimited
Interanet - 8GB • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 70GB SSD HDD
 • Trafic Unlimited
Interanet - 16GB • 16GB Ram
 • 8Core CPU
 • 120GB SSD HDD
 • Trafic Unlimited
Interanet - 24GB • 24GB Ram
 • 8Core CPU
 • 200GB SSD HDD
 • Trafic Unlimited