سرور مجازی اینترانت (ویژه گیم سرور)

Interanet - 12GB • 12GB Ram
 • 8Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 80GB SSD HDD
Interanet - 2GB • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 20GB SSD HDD
Interanet - 3GB • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 25GB SSD HDD
Interanet - 4GB • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 30GB SSD HDD
Interanet - 6GB • 6GB Ram
 • 4Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 40GB SSD HDD
Interanet - 8GB • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 60GB SSD HDD