سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران پلان 24 گیگابایت -1 موجود است
 • 24GB Ram
 • Intel Xenon E5630 CPU
 • 256GB SSD Disk
 • 100Mbps Port
 • 5TB Traffic
سرور اختصاصی ایران پلان 32 گیگابایت
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5630 CPU
 • 512GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • 10TB Traffic
سرور اختصاصی ایران پلان 64 گیگابایت
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5640 CPU
 • 512GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • 30TB Traffic
سرور اختصاصی ایران پلان 80 گیگابایت
 • 80GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5640 CPU
 • 1TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • 60TB Traffic