سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران پلان 32 گیگابایت (IRD_f02)
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5630 CPU
 • 512GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران پلان 64 گیگابایت (IRD_f03)
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5640 CPU
 • 512GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران پلان 80 گیگابایت (IRD_f04)
 • 80GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5640 CPU
 • 1TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران پلان 64 گیگابایت (IRD_f05)
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5660 CPU
 • 512GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - Pro 01
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 500 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - Pro 02
 • 80GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - Pro 03
 • 96GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 3x500 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 01
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 6 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 02
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 6 TB SATA Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 03
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 4x6 TB SATA + 256 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic