سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران پلان 16 گیگابایت

Memory Ram 16GB DDR3
CPU Intel Xenon 5630
Disk 256GB SSD
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 32 گیگابایت

Memory Ram 32GB DDR3
CPU Intel Xenon 2 E5630
Disk 1 TB SSHD
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 48 گیگابایت

Memory Ram 48GB DDR3
CPU Intel Xenon 2 E5630
Disk 500 GB SSD
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 64 گیگابایت

Memory Ram 64GB DDR3
CPU Intel Xenon 2 E5630
Disk 500 GB SSD
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 64 گیگابایت S

Memory Ram 64GB DDR3
CPU Intel Xenon 2 X5670
Disk 500 GB SSD
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 72 گیگابایت

Memory Ram 72GB DDR3
CPU Intel Xenon 2 x5670
Disk 500 GB SSD
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 8 گیگابایت

Memory Ram 8GB DDR3
CPU Intel Xenon 5630
Disk 256GB SSD
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 88 گیگابایت

Memory Ram 88GB DDR3
CPU Intel Xenon 2 x5670
Disk 500 SSD+1TB SSHD
Port 1G - Traffic unlimited