سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران پلان 128 گیگابایت

128GB Memory Ram DDR3
CPU 2x X 5670
1TB SSD Disk
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 32 گیگابایت

32GB Memory Ram DDR3
CPU 2x E 5630
256GB SSD Disk
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 48 گیگابایت

48GB Memory Ram DDR3
CPU 2x E 5630
500GB SSD Disk
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 64 گیگابایت

64GB Memory Ram DDR3
CPU 2x E 5630
500GB SSD Disk
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 72 گیگابایت

72GB Memory Ram DDR3
CPU 2x X 5650
1TB SSD Disk
Port 1G - Traffic unlimited

سرور اختصاصی ایران پلان 72 گیگابایت

72GB Memory Ram DDR3
CPU Intel Xeon - 2X 5670
500G SSD Disk
Port 1G - Traffic 1 TB

سرور اختصاصی ایران پلان 88 گیگابایت

88GB Memory Ram DDR3
CPU Intel Xeon - 2X 5670
500 SSD+1TB SSHD Disk
Port 1G - Traffic 2 TB

سرور اختصاصی ایران پلان 96 گیگابایت

96GB Memory Ram DDR3
CPU 2x X 5670
1TB SSD Disk
Port 1G - Traffic unlimited