سرور مجازی فرانسه(هاردSSD و پینگ پایین)

سرور مجازی فرانسه - پلان 512 مگابایت (فرانسه SSD) • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 15GB SSD
 • Location France
 • 1Gb Port
 • 150GB Trafic
 • Yes Firewall
سرور مجازی فرانسه - پلان 1 گیگابایت (فرانسه SSD) • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD
 • Location France
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
سرور مجازی فرانسه - پلان 2 گیگابایت (فرانسه SSD) • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD
 • Location France
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
سرور مجازی فرانسه - پلان 3 گیگابایت (فرانسه SSD) • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 50GB SSD
 • Location France
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
سرور مجازی فرانسه - پلان 4 گیگابایت (فرانسه SSD) • 4GB Ram
 • 4Core CPU
 • 60GB SSD
 • Location France
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
سرور مجازی فرانسه - پلان 8 گیگابایت (فرانسه SSD) • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 100GB SSD
 • Location France
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall