سرور مجازی کشور های خاص

پلان 512 مگابایت (کشور خاص)
 • Ram 512 MB
 • CPU 1 Core
 • SSD 20 GB
 • Location کشود مورد نظر ( در ادامه قابل انتخاب است )
 • port 1Gb
 • 1 Tb Trafic
سرور مجازی 1 گیگابایت ( کشور خاص)
 • Ram 1024 MB
 • CPU 1 Core
 • SSD 30 GB
 • Location کشود مورد نظر ( در ادامه قابل انتخاب است )
 • port 1Gb
 • 2 Tb Trafic
سرور مجازی 2 گیگابایت ( کشور خاص)
 • Ram 2048 MB
 • CPU 2 Core
 • SSD 40 GB
 • Location کشود مورد نظر ( در ادامه قابل انتخاب است )
 • port 1Gb
 • 4 Tb Trafic
سرور مجازی 4 گیگابایت ( کشور خاص)
 • Ram 4096 MB
 • CPU 2 Core
 • SSD 60 GB
 • Location کشود مورد نظر ( در ادامه قابل انتخاب است )
 • port 1Gb
 • 3 Tb Trafic