سرور مجازی کشور های خاص

پلان 512 مگابایت (کشور خاص)
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD HDD
 • 750GB Bandwidth
 • 1Gb Port
 • Location کشود مورد نظر ( در ادامه قابل انتخاب است )
سرور مجازی 1 گیگابایت ( کشور خاص)
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 30GB SSD HDD
 • 1.5TB Bandwidth
 • 1Gb Port
 • Location کشود مورد نظر ( در ادامه قابل انتخاب است )
سرور مجازی 2 گیگابایت ( کشور خاص)
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD HDD
 • 2TB Bandwidth
 • 1Gb Port
 • Location کشود مورد نظر ( در ادامه قابل انتخاب است )
سرور مجازی 3 گیگابایت ( کشور خاص)
 • 3GB Ram
 • 3Core CPU
 • 60GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gb Port
 • Location کشود مورد نظر ( در ادامه قابل انتخاب است )