تمامی کانفیگ های مورد نیاز شما به صورت 100% رایگان انجام خواهد شد

MT_FR1
 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 700GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France Location
MT_FR2
 • 256MB Ram
 • 1Core CPU
 • 10TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France Location
MT_FR3
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France Location
MT_CA1
 • 256MB Ram
 • 1Core CPU
 • 10TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Canada Location
MT_CA2
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Canada Location
MT_UK1
 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 15TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • England Location
MT_UK2
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • England Location
MT_IR1
 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 100GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Iran Location
MT_IR2
 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 500GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Iran Location
MT_IR3
 • 256MB Ram
 • 1Core CPU
 • 1TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Iran Location
MT_IR4
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 5TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Iran Location
MT_IR5
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 10TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Iran Location