ترافیک نامحدود !

پلان مقدماتی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 1024MB Ram
 • 1Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 20GB SSD HDD
پلان اقتصادی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 20GB SSD HDD
پلان پیشنهادی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 3072MB Ram
 • 2Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 25GB SSD HDD
پلان پرفروش
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 4096MB Ram
 • 2Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 30GB SSD HDD
پلان حرفه ای
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 6144MB Ram
 • 4Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 40GB SSD HDD
پلان سازمانی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 80GB SSD HDD
پلان 10 گیگ
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 10GB Ram
 • 4Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 100GB SSD HDD
پلان 12 گیگ
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 120GB SSD HDD
پلان 16 گیگ
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 16GB Ram
 • 6Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 160GB SSD HDD
پلان 24 گیگ
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 24GB Ram
 • 8Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 240GB SSD HDD
پلان 32 گیگ
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 32GB Ram
 • 12Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 320GB SSD HDD
پلان 48 گیگ
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 48GB Ram
 • 16Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 480GB SSD HDD