سرور مجازی ایران SSD

پلان مقدماتی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 1024MB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • 100GB Traffic
پلان اقتصادی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • 300GB Traffic
پلان پیشنهادی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 3072MB Ram
 • 2Core CPU
 • 25GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • 600GB Traffic
پلان پرفروش
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 4096MB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • Unlimited Traffic
پلان حرفه ای
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 6144MB Ram
 • 4Core CPU
 • 40GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • Unlimited Traffic
پلان سازمانی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 10GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • Unlimited Traffic