ترافیک نامحدود !

پلان مقدماتی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 1024MB Ram
 • 1Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 20GB SSD HDD
پلان اقتصادی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 20GB SSD HDD
پلان پیشنهادی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 3072MB Ram
 • 2Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 25GB SSD HDD
پلان پرفروش
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 4096MB Ram
 • 2Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 30GB SSD HDD
پلان حرفه ای
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 6144MB Ram
 • 4Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 40GB SSD HDD
پلان سازمانی
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • Trafic Unlimited
 • 80GB SSD HDD
پلان 8 گیگ
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867

 • Ram 8 GB
 • CPU 1 Ggh
 • Trafic Unlimited
 • 40GB SSD Or 80GB SSHD HDD
پلان 16 گیگ
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867

 • Ram 16 GB
 • CPU 2 Ggh
 • Trafic Unlimited
 • 60GB SSD Or 120GB SSHD HDD
پلان 32 گیگ
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867

 • Ram 32 GB
 • CPU 4 Ggh
 • Trafic Unlimited
 • 90GB SSD Or 180GB SSHD HDD
پلان 64 گیگ
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867

 • Ram 64 GB
 • CPU 8 Ggh
 • Trafic Unlimited
 • 200GB SSD Or 400GB SSHD HDD
پلان 128 گیگ
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867

 • Ram 128 GB
 • CPU 16 Ggh
 • Trafic Unlimited
 • 340GB SSD Or 680GB SSHD HDD
پلان 256 گیگ
جهت تحویل فوری تماس بگیرید 02195119996 - 09120842867

 • Ram 256 GB
 • CPU 32 Ggh
 • Trafic Unlimited
 • 512GB SSD Or 1024GB SSHD HDD