سرور اختصاصی فرانسه

سرور اختصاصی فرانسه پلان 1
 • HDD 3x120 SSD
 • CPU E3-1225v2
 • RAM 16 GB DDR3
 • Location France
 • PORT/Network 1Gb
 • Traffic Unlimited
سرور اختصاصی فرانسه پلان 2
 • HDD 2x 2TB SATA
 • CPU E3-1225v2
 • RAM 16 GB DDR3
 • Location France
 • PORT/Network 1Gb
 • Traffic Unlimited
سرور اختصاصی فرانسه پلان 3 1 موجود است
 • HDD 3x 120GB SSD
 • CPU E3-1225v2
 • RAM 32 GB DDR3
 • Location France
 • PORT/Network 1Gb
 • Traffic Unlimited
سرور اختصاصی فرانسه پلان 4
 • HDD 2x 240GB SSD
 • CPU E3-1245v2
 • RAM 32 GB DDR3
 • Location France
 • PORT/Network 1Gb
 • Traffic Unlimited
سرور اختصاصی فرانسه پلان 5
 • HDD 3x120 SSD
 • CPU 2x 2TB SATA
 • RAM 32 GB DDR3
 • Location France
 • PORT/Network 1Gb
 • Traffic Unlimited
سرور اختصاصی فرانسه پلان 6
 • HDD 2x 2TB SATA
 • CPU E5-1620v2
 • RAM 64 GB DDR3
 • Location France
 • PORT/Network 1Gb
 • Traffic Unlimited
سرور اختصاصی فرانسه پلان 7
 • HDD 2x 3TB SATA
 • CPU E5-1650v2
 • RAM 32 GB DDR3
 • Location France
 • PORT/Network 1Gb
 • Traffic Unlimited
سرور اختصاصی فرانسه پلان 8 1 موجود است
 • HDD 2x3TB SATA
 • CPU E5-1650
 • RAM 64 GB DDR3
 • Location France
 • PORT/Network 1Gb
 • Traffic Unlimited