سرور مجازی کشور خاص 1

سرور مجازی کشور خاص پلان 1
 • 512MB Ram
 • 1024 Mgh CPU
 • 20GB HDD
 • 500GB BW
 • 99% UpTime
سرور مجازی کشور خاص پلان 2
 • 1024MB Ram
 • 1024 Mgh CPU
 • 40GB HDD
 • 1ُ‌TB BW
 • 99% UpTime
سرور مجازی کشور خاص پلان 3
 • 2048MB Ram
 • 2048 Mgh CPU
 • 60GB HDD
 • 2TB BW
 • 99% UpTime
سرور مجازی کشور خاص پلان 4
 • 4096MB Ram
 • 4096Mgh CPU
 • 60GB HDD
 • 3TB BW
 • 99% UpTime