CentOSراهنماهای لینوکس

آموزش نصب OrangeScrum در CentOS

آموزش نصب OrangeScrum  در centos 7 

 

پیشنیازها

مرحله اول : بروز رسانی سیستم عامل

با کاربر sudo وارد شوید و دستورات زیر را جهت به روز رسانی سیستم عامل وارد کنید :

sudo yum install epel-release -y
sudo yum update -y
sudo shutdown -r now

بعد از به روز رسانی سیستم عامل را ریست و مجددا با کاربر sudo وارد شوید .

مرحله دوم: نصب و پیکربندی آپاچی

نصب آپاچی با استفاده از YUM :

sudo yum install httpd -y

صفحه پیش فرض آپاچی را حذف کنید :

sudo sed -i 's/^/#&/g' /etc/httpd/conf.d/welcome.conf

جلوگیری از آپاچی از افشای فایل ها و دایرکتوری ها در مرورگر وب بازدید کنندگان:

sudo sed -i "s/Options Indexes FollowSymLinks/Options FollowSymLinks/" /etc/httpd/conf/httpd.conf

با دستورات زیر سرویس آپاچی را شروع کنید :

sudo systemctl start httpd.service
sudo systemctl enable httpd.service

مرحله سوم: نصب و پیکربندی MariaDB

OrangeScrum نیاز به MySQL 5.5 است که می تواند با استفاده از ساخته شده در YUM repos نصب شده است:

sudo yum install mariadb mariadb-server -y

تغییر تنظیمات پایگاه داده MariaDB:

sudo vi /etc/my.cnf

برای تغییر تنظیمات collation، چند خط را به قسمت [mysqld] اضافه کنید:

[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
init_connect='SET collation_connection=utf8_unicode_ci'
init_connect='SET NAMES utf8'
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_unicode_ci
skip-character-set-client-handshake

ذخیره کنید و خارج شوید :

:wq!

شروع سرویس MariaDB :

sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

نصب امن MariaDB:

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

در طول این فرآیند تعاملی، پاسخ به سوالات زیر را بدهید:

Enter current password for root (enter for none): Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: <your-password>
Re-enter new password: <your-password>
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

مرحله چهارم: نصب و پیکربندیPHP

برای نصب PHP از دستورات زیر استفاده کنید .

cd
wget https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm
sudo rpm -Uvh ius-release.rpm

PHP 5.6.x و پسوندهای لازم را با استفاده از repos IUM YUM نصب کنید:

sudo yum install php56u php56u-mysqlnd php56u-gd php56u-imap php56u-ldap php56u-odbc php56u-xml php56u-xmlrpc php56u-mbstring php56u-mcrypt php56u-mssql php56u-snmp php56u-soap php56u-tidy php56u-pear curl libcurl-devel -y

حجم فایل آپلود را به 200 مگابایت افزایش دهید در صورت نیاز توسط OrangeScrum:

sudo cp /etc/php.ini /etc/php.ini.bak
sudo sed -i "s/post_max_size = 8M/post_max_size = 200M/" /etc/php.ini
sudo sed -i "s/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 200M/" /etc/php.ini

آپاچی را ریست کنید تا اجزای جدید را بارگیری کنید:

sudo systemctl restart httpd.service

مرحله 5: OrangeScrum را نصب کنید

1) دانلود آخرین نسخه OrangeScrum

cd
wget https://github.com/Orangescrum/orangescrum/archive/v1.6.1.tar.gz
tar -zxvf v1.6.1.tar.gz

2) همه فایلهای OrangeScrum را به دایرکتوری ریشه وب / var / www / html منتقل کنید و سپس مجوزهای مناسب را تنظیم کنید:

sudo mv ~/orangescrum-1.6.1 /var/www/html && sudo chown root:root -R /var/www/html
sudo chmod -R 0777 /var/www/html/orangescrum-1.6.1/{app/Config,app/tmp,app/webroot}

3)راه اندازی یک میزبان مجازی برای OrangeScrum:

sudo vi /etc/httpd/conf.d/orangescrum.conf

دستورات زیر را وارد کنید :

<VirtualHost *:80>
ServerName orangescrum.example.com
DocumentRoot /var/www/html/orangescrum-1.6.1
<Directory /var/www/html/orangescrum-1.6.1>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

ذخیره کنید و خارج شوید:

:wq!

4) یک پایگاه داده برای OrangeScrum ایجاد کنید:

وارد شوید به پوسته MySQL به عنوان ریشه:

mysql -u root -p

از رمز دوم ریشه MariaDB که قبلا برای ورود به سیستم استفاده کرده اید استفاده کنید.

در پوسته MySQL، یک پایگاه داده به نام arangescrum ایجاد کنید و کاربر پایگاه داده به نام orangescrumuser با رمز عبور خود، و سپس تمام امتیازات این پایگاه داده را به این کاربر پایگاه داده بدهید.

توجه: در دستگاه شما، مطمئن شوید که این پارامترها را در هر فرمان با خودتان جایگزین کنید

CREATE DATABASE orangescrum;
CREATE USER 'orangescrumuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yourpassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON orangescrum.* TO 'orangescrumuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yourpassword' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

واردات داده OrangeScrum به پایگاه داده orangescrum:

mysql -u root -p orangescrum < /var/www/html/orangescrum-1.6.1/database.sql

5) تغییر فایل های پیکربندی OrangeScrum:

برای به روزرسانی اعتبارهای پایگاه داده:

sudo vi /var/www/html/orangescrum-1.6.1/app/Config/database.php

خطوط زیر را پیدا کنید:

'login' => 'root',
'password' => '',
'database' => 'orangescrum',

آنها را تغییر دهید:

'login' => 'orangescrumuser',
'password' => 'yourpassword',
'database' => 'orangescrum',

ذخیره کنید و خارج شوید :

:wq!

برای به روز رسانی جزئیات ایمیل:

sudo vi /var/www/html/orangescrum-1.6.1/app/Config/constants.php

خطوط زیر را به صورت جداگانه پیدا کنید و سپس این آدرس ایمیل و رمز عبور را با خودتان جایگزین کنید:

define("SMTP_UNAME", "[email protected]");
define("SMTP_PWORD", "******");
define('FROM_EMAIL_NOTIFY', '[email protected]');
define('SUPPORT_EMAIL', '[email protected]');

ذخیره کنید و خارج شوید:

:wq!

6) آپاچی را راه اندازی مجدد کنید تا تغییرات خود را اعمال کنید:

sudo systemctl restart httpd.service

7) تغییر قوانین فایروال برای دسترسی به وب سایت:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload

8) مرورگر وب خود را به http: // your-server-IP بفرستید، نام شرکت، یک شناسه ایمیل و یک رمز عبور برای ورود به سیستم را وارد کنید.

 

شما موفق شدید OrangeScrum را بر روی CentOS نصب کنید .

 

مطالب مرتبط

امنیت ، سرعت ، پشتیبانی
همه یکجا در سرویس های پارس وی دی اس
بهترین را از ما بخواهید

مشاهده سرویس ها

  

آموزش اتصال به سرور از طریق کنسول

برخی مواقع امکان دارد با تغییراتی که بر روی سرور مجازی انجام میدهید دسترسی شما با سرور قطع شود

در این آموزش به شما روش حل این مشکل توضیح داده شده است

آموزش های تصویری پنل کاربری سرور های مجازی پارس وی دی اس

 

مجموعه ای از آموزش های مدیریت و کنترل سرور مجازی

فعال کردن SNI در دایرکت ادمین DirectAdmin

مدیران سرور برای استفاده از SSL به صورت رایگان بر روی سرور و یا استفاده از سرویس های SSL ( خریداری شده ) میباست SNI را در سرور خود فعال کنند

 

آموزش نصب Plesk روی CentOS 7

این کنترل پنل به یوزر ها اجازه می دهد تا مدیریت وب سایتها ، دیتابیس ها، ایمیل ها و دامنه ها را به آسانی توسط کنترل پنل تحت وب از طریق مرورگر انجام دهند.

 

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    دکمه بازگشت به بالا