لیست قیمت سرویس ها و میزان سود برای ارجاع دهندگان 

 


 

سرور تیم اسپیک ایران :

پلان قیمت عادی (تومان)          درصد سود سود شما (تومان)
۱۲۸ نفره ( ماهانه ) ۷۰۰۰ ۳۰% ۲۱۰۰
۵۱۲ نفره ( ماهانه ) ۱۱۰۰۰ ۳۰% ۳۳۰۰
۱۰۲۴ نفره ( ماهانه ) ۱۳۰۰۰ ۳۰% ۳۹۰۰
۱۰۲۴ نفره (پیشنهادی) ۱۴۹۰۰ ۱۵% ۲۲۳۵
۲۰۴۸ نفره ( ۶ ماهه) ۲۹۰۰۰ ۱۵% ۴۳۵۰
۲۰۴۸ نفره ( ۱ ساله ) ۵۵۰۰۰ ۱۵% ۸۲۵۰

 

 

سرور تیم اسپیک خارج از کشور ( هلند ، ایتالیا ، انگلستان ) :

پلان قیمت عادی (تومان)          درصد سود سود شما (تومان)
۱۲۸ نفره ( ماهانه ) ۸۰۰۰ ۳۵% ۲۸۰۰
۵۱۲ نفره ( ماهانه ) ۱۲۰۰۰ ۳۵% ۴۲۰۰
۱۰۲۴ نفره ( ماهانه ) ۱۳۹۰۰ ۳۵% ۴۸۶۵
۱۰۲۴ نفره (پیشنهادی) ۱۴۹۰۰ ۱۵% ۲۲۳۵
۲۰۴۸ نفره ( ۶ ماهه) ۳۷۵۰۰ ۲۰% ۷۵۰۰
۲۰۴۸ نفره ( ۱ ساله ) ۶۹۰۰۰ ۲۰% ۱۳۸۰۰

 

 


سرور مجازی ایران ویژه گیم سرور ( اینترانت)

پلان قیمت عادی (تومان)          درصد سود سود شما (تومان)
پلان ۵۱۲ مگابایت ۲۹۰۰۰ ۹% ۲۶۱۰
پلان ۱ گیگابایت ۴۵۰۰۰ ۹% ۴۰۵۰
پلان ۲ گیگابایت ۷۵۰۰۰ ۱۲% ۹۰۰۰
پلان ۳ گیگابایت ۱۱۰۰۰۰ ۱۴% ۱۵۴۰۰
پلان ۴ گیگابایت ۱۴۹۰۰۰ ۱۴% ۲۰۸۶۰
پلان ۶ گیگابایت ۱۹۹۰۰۰ ۱۴% ۲۷۸۶۰
پلان ۸ گیگابایت ۲۴۹۰۰۰ ۱۴% ۳۴۸۶۰
پلان ۱۲ گیگابایت ۳۲۹۰۰۰ ۱۴% ۴۶۰۶۰

 


سرور مجازی ایران ویژه گیم سرور ( اینترنت)

پلان قیمت عادی (تومان)          درصد سود سود شما (تومان)
پلان ۱ گیگابایت ۵۹۰۰۰ ۹% ۴۹۵۰
پلان ۲ گیگابایت ۸۵۰۰۰ ۹% ۷۶۵۰
پلان ۳ گیگابایت ۱۲۰۰۰۰ ۱۲% ۱۴۴۰۰
پلان ۴ گیگابایت ۱۵۹۰۰۰ ۱۴% ۲۲۲۶۰
پلان ۶ گیگابایت ۲۰۹۰۰۰ ۱۴% ۲۹۲۶۰
پلان ۸ گیگابایت ۲۵۹۰۰۰ ۱۴% ۳۶۲۶۰
پلان ۱۲ گیگابایت ۳۳۹۰۰۰ ۱۴% ۴۷۴۶۰
پلان ۲۴ گیگابایت ۵۹۹۰۰۰ ۱۴% ۸۳۸۶۰


سرور مجازی ایران اینترنت آسیاتک( ترافیک نامحدود )

پلان قیمت عادی (تومان)          درصد سود سود شما (تومان)
پلان ۵۱۲ مگابایت ۳۷۰۰۰ ۹% ۳۳۳۰
پلان ۱ گیگابایت ۴۵۰۰۰ ۹% ۴۰۵۰
پلان ۲ گیگابایت ۷۵۰۰۰ ۱۲% ۹۰۰۰
پلان ۳ گیگابایت ۱۱۰۰۰۰ ۱۴% ۱۵۴۰۰
پلان ۴ گیگابایت ۱۴۹۰۰۰ ۱۴% ۲۰۸۶۰
پلان ۶ گیگابایت ۱۹۹۰۰۰ ۱۴% ۲۷۸۶۰
پلان ۸ گیگابایت ۲۴۹۰۰۰ ۱۴% ۳۴۸۶۰
پلان ۱۲ گیگابایت ۳۲۹۰۰۰ ۱۴% ۴۶۰۶۰

 

سرور مجازی خارج ویژه گیم سرور 

پلان قیمت عادی (تومان)          درصد سود سود شما (تومان)
پلان ۲ گیگابایت ۵۹۰۰۰ ۱۴% ۸۲۶۰
پلان ۳ گیگابایت ۷۵۰۰۰ ۱۷% ۱۲۷۵۰
پلان ۴ گیگابایت ۹۹۰۰۰ ۲۰% ۱۹۸۰۰
پلان ۶ گیگابایت ۱۳۰۰۰۰ ۲۰% ۲۶۰۰۰
پلان ۸ گیگابایت ۱۶۹۰۰۰ ۲۰% ۳۳۸۰۰
پلان ۱۶ گیگابایت ۲۴۰۰۰۰ ۲۰% ۴۸۰۰۰
پلان ۳۲ گیگابایت ۴۷۰۰۰۰ ۲۰% ۹۴۰۰۰
پلان ۶۴ گیگابایت ۷۵۰۰۰۰ ۲۰% ۱۵۰۰۰۰

سرور مجازی فرانسه ( هارد SSD )

پلان قیمت عادی (تومان)          درصد سود سود شما (تومان)
پلان ۱ گیگابایت ۳۵۰۰۰ ۱۰% ۳۵۰۰
پلان ۲ گیگابایت ۴۷۰۰۰ ۱۸% ۸۴۶۰
پلان ۳ گیگابایت ۶۵۰۰۰ ۲۰% ۱۳۰۰۰
پلان ۴ گیگابایت ۷۵۰۰۰ ۲۰% ۱۵۰۰۰
پلان ۶ گیگابایت ۱۰۵۰۰۰ ۲۰% ۲۱۰۰۰
پلان ۸ گیگابایت ۱۲۹۰۰۰ ۲۰% ۲۵۸۰۰
پلان ۱۶ گیگابایت ۲۱۵۰۰۰ ۱۲% ۲۵۸۰۰
پلان ۲۲ گیگابایت ۲۷۹۰۰۰ ۱۲% ۳۳۴۸۰

سرور مجازی فرانسه (اقتصادی )

پلان قیمت عادی (تومان)          درصد سود سود شما (تومان)
پلان ۵۱۲ مگابایت ۱۸۰۰۰ ۱۰% ۱۸۰۰
پلان ۱ گیگابایت ۲۳۰۰۰ ۱۰% ۲۳۰۰
پلان ۲ گیگابایت ۲۸۰۰۰ ۱۲% ۳۳۶۰
پلان ۳ گیگابایت ۴۳۰۰۰ ۱۲% ۵۱۶۰
پلان ۴ گیگابایت ۵۹۰۰۰ ۱۲% ۷۰۸۰
پلان ۶ گیگابایت ۷۹۰۰۰ ۱۵% ۱۱۸۵۰
پلان ۸ گیگابایت ۹۵۰۰۰ ۱۵% ۱۴۲۵۰
پلان ۲۲ گیگابایت ۲۴۹۰۰۰ ۱۵% ۳۷۳۵۰

سرور مجازی هلند

پلان قیمت عادی (تومان)          درصد سود سود شما (تومان)
پلان ۱ گیگابایت ۲۶۰۰۰ ۱۰% ۲۶۰۰
پلان ۲ گیگابایت ۳۵۰۰۰ ۱۳% ۴۵۵۰
پلان ۴ گیگابایت ۶۵۰۰۰ ۱۳% ۸۴۵۰
پلان ۸ گیگابایت ۱۱۰۰۰۰ ۱۵% ۱۶۵۰۰
پلان ۱۶ گیگابایت ۱۹۹۰۰۰ ۱۵% ۲۹۸۵۰
پلان ۲۲ گیگابایت ۲۹۰۰۰۰ ۱۵% ۴۳۵۰۰